Blessureregeling

Tot nu toe was de regel dat afmelden alleen kon aan het einde van het verenigingsjaar. Dat levert in de praktijk nog al eens problemen op, redenen waarom het bestuur besloten heeft een nieuwe regeling te treffen. Op grond van artikel 2 van het Huishoudelijk Reglement kan het bestuur een lidmaatschap mogelijk maken voor een beperkt deel van het verenigingsjaar.
Het bestuur heeft in de vergadering van 12 januari 2009 tot de navolgende regeling besloten:

Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli en kan in vier kwartalen worden verdeeld:

 1. augustus, september, oktober
 2. november, december, januari
 3. februari, maart, april
 4. mei, juni, juli

 

 • Indien een lid zich wil afmelden, is dat lid over het lopende kwartaal nog contributie verschuldigd. Heeft een lid zich afgemeld in augustus of later dan is dat lid ook de bondscontributie verschuldigd van het reeds begonnen seizoen.
 • Indien een lid zich afmeldt aan het einde van het seizoen, dan geldt artikel 9 lid 2 van de statuten en eindigt het lidmaatschap aan het einde van het verenigingsjaar.
 • Voor wat betreft zwangerschap en (langdurige) blessures wordt het lidmaatschap omgezet naar verenigingslid. Datum van ingang van de wijziging is de eerste dag van het nieuwe kwartaal.
 • De beoordeling of een blessure langdurig is, is aan het bestuur. Als leidraad geldt een periode van minimaal twee kwartalen. Het verzoek om in aanmerking te komen voor toepassing van deze regeling moet dan ook ingediend worden bij het bestuur.
 • Voor het overige blijven de statuten en het huishoudelijk reglement van toepassing en behoeven dus niet te worden gewijzigd.

Volledigheidshalve zijn de betreffende artikelen uit de Statuten en het Huishoudelijk reglement hierna opgenomen.

 

Statuten

Artikel 9

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. Door de dood van het lid
  2. Door opzegging van het lid
  3. Door opzegging door de vereniging
  4. Door ontzetting
 2. Opzegging door het lid geschiedt door een schriftelijke kennisgeving aan de secretaris. De kennisgeving dient vier weken voor het einde van het verenigingsjaar in het bezit te zijn van de secretaris.
 3. Opzegging door de vereniging vindt plaats wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt door de algemene vergadering, op voordracht van het bestuur.
 4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging , of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat de betrokkene ten spoedigste schriftelijk op de hoogte stelt van het besluit onder opgaaf van redenen. Binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving kan de betrokkene in beroep gaan bij de commissie van Beroep. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep blijft het lid geschorst.
 5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak, eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse geldelijke bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd. Er bestaat geen recht op reductie.

 

Huishoudelijk reglement

Artikel 2

 1. Behoudens het bepaalde in artikel 5 van de statuten, kan het bestuur een lidmaatschap mogelijk maken voor een beperkt deel van het verenigingsjaar tegen een evenredig deel van de jaarlijkse bijdrage.
 2. Indien meerdere gezinsleden lid zijn van de vereniging kan de penningmeester een bepaalde reductie verlenen.