Skip to main content

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering op maandag 15 november 2021

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering op maandag 15 november 2021

Aanvang 19.30 uur.

Servicetheater Skopein, Meddosestraat 4-8, 7101 CV  Winterswijk.

Note: let op de actuele Corona maatregelen, mogelijk wijzigen die nog na verzending van deze uitnodiging. Op dit moment is QR-code nodig voor entree bioscoop.

Agenda:

1.   Opening door de voorzitter

2.   Mededelingen en ingekomen stukken

3.   Verslag van de ledenvergadering van 7 en 21 juni 2021

4.   Financiën:
a. Jaarrekening 2020-2021
b. Verslag van de kascontrolecommissie
c. Decharge bestuur 2020-2021
d. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
e. Begroting 2021-2022

5.   Huishoudelijk Reglement met daarbij behorende
Formats diverse commissies

6.   Bestuursverkiezing
Aftredend volgens rooster secretaris Monique ten Hoeve. Herkiesbaar.

Aftredend volgens rooster plus extra jaar conform besluit ALV 26 oktober 2020, voorzitter Geert Beijers. Niet herkiesbaar.

Voor de functie voorzitter heeft zich bij het bestuur gemeld Mick Veenstra.

7.  Jubilaris 25 jaar lid:
Peter Meijnen

8.  Rondvraag en sluiting

Terug

Delen